Up Slovensko hlási dynamický rozvoj aj návrat ku koreňom.

Tlačová správa

V Bratislave 1. júla 2021


Up Slovensko, s.r.o., spoločnosť ktorú ste donedávna poznali pod menom LE CHEQUE DEJEUNER a je známa hlavne stravovacími kartami a poukážkami sa rozhodla pristúpiť k zmene, ktorá jej umožní využívať historickú znalosť značky Déjeuner a zároveň prinesie priestor na rozvoj nových produktov a služieb.


A preto Up Slovensko, s.r.o. v prvej polovici roku 2021 založilo novú spoločnosť s názvom Up Déjeuner, s.r.o., ktorá sa názvom vracia k historickej oblasti podnikania – stravovacím poukážkam a kartám „Déjeuner“. Tento dlho zvažovaný návrat ku koreňom je postavený na vysokej znalosti značky Déjeuner a jej zľudoveniu. Stravovacie poukážky a karty, ktoré nesú rovnaký názov sa tešia veľkej popularite ako „dežoné“ alebo „deženérky“.


Spoločnosť Up Déjeuner, s.r.o. preberie do svojho portfólia všetky súčasné produkty firmy Up Slovensko.


Veríme, že týmto spojením názvu firmy a produktu - zanesením názvu produktu do názvu firmy, uľahčíme partnerom a klientom komunikáciu, zjednodušíme identifikáciu firmy a našich produktov na trhu a prispejeme k rozpoznaniu kvality, na ktorú boli aj v minulosti naši klienti zvyknutí pri našich službách.


Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. bude na trhu pôsobiť naďalej, zameraná na rozvoj nových a inovatívnych riešení.

Vláda SR by zmeny v stravnom zajtra nemala schváliť, príspevok v hotovosti poškodí zamestnancov aj zamestnávateľov.

Tlačová správa

V Bratislave 16. júna 2020


Vláda SR by mala zvážiť schválenie zmien v príspevku na stravovanie na svojom zajtrajšom rokovaní. „Ak vláda, tak ako to avizujú médiá, zajtra prerokuje tento návrh, pôjde o ignoráciu – vedomé a zámerné prehliadanie svojho vlastného prísľubu. A to prísľubu obnovenia štandardného procesu prijímania zákonov, ktorý preskúma všetky vážne dopady a dôsledky na zamestnancov, zamestnávateľov, gastrosektor a štát.“ upozorňuje prezident Asociácie moderných benefitov Štefan Petrík.

Lex korona, ktorého súčasťou je návrh na zavedenie hotovosti, mal totiž byť ešte predmetom rokovania sociálnych partnerov – tripartity. Aj na ňom sa mali vyriešiť ako výhrady zamestnávateľov, tak aj zástupcov zamestnancov. “Návrh na nahradenie gastrolístkov hotovosťou povedie k tomu, že sa zamestnávateľom administratíva nezníži, avšak voči zamestnancom dôjde k zásadnej zmene - postupne príspevok na stravovanie zanikne vo mzde. Zároveň bude v prípade zamestnancov v exekúcii hroziť, že prídu aj o tieto peniaze, keďže nebudú chránené pred exekútorom,“ dodáva Š. Petrík.


Toto sa môže dotknúť desiatok tisíc zamestnancov, ktorým tak budú zamestnávatelia vyplácať príspevok bez toho, aby vôbec mohol plniť účel, pre ktorý im zamestnávateľ naň prispieva a štát ho oslobodzuje od daní a odvodov. „Na strane druhej pridanie ďalšej formy zvýši administratívnu náročnosť na strane zamestnávateľov, s dokladovaním účelovosti, evidenciou, vyplácaním, čo je presný opak prísľubu menšej administratívy,“ dodáva Š. Petrík. V konečnom dôsledku to vytvorí v praxi konflikty, pretože napríklad zamestnávatelia s kantínami budú mať záujem ich zachovať, významná časť ich zamestnancov zase bude preferovať hotovosť, ktorú vie použiť aj na iný účel a nielen na Slovensku.


AMOBE takisto upozorňuje, že hoci členovia asociácie majú dáta o tom, ako tento zamestnanecký benefit využíva viac ako 800-tisíc zamestnancov, predstavitelia Vlády SR zatiaľ o tieto dáta, ani diskusiu o nich, neprejavili záujem. „Predstavitelia vlády avizovali, že táto téma bude predmetom rokovania expertnej skupiny. Nič také nebolo, dáta od nás nikto nepýtal, čiže rozhodnutie s dosahom na 800-tisíc pracujúcich a celý gastrosektor sa možno zajtra spraví od stola,“ dodáva Š. Petrík.


Štát pritom ide do rizika napríklad aj z pohľadu boja so šedou ekonomikou. Už dnes je gastrosektor oblasť, kde dochádza k daňovým únikom. Podľa analýz Inštitútu pre finančnú politiku dosiahla daňová medzera v stravovacích a ubytovacích službách 128 mil. eur. „Ak prídu do sektora ďalšie stovky miliónov eur aj v hotovosti, štát bude prichádzať o ďalšie dane. Naopak plnou elektronizáciou stravného, tak ako to spravili v Belgicku v roku 2016, ešte zlepší kontrolu v sektore a aj výber daní,“ dodáva Š. Petrík. AMOBE preto dôrazne apeluje na zachovanie postupu a zabezpečenie riadneho legislatívneho konania.


Kontakt pre médiá:

Štefan Petrík
Prezident AMOBE
Tel: 0903 713 534
[email protected]

Roman Korenek
Agentúra ReputationN
Tel: 0911 019 992
[email protected]


Nadácia Up podporí občianske združenie VAGUS

Tlačová správa

Bratislava, 28. mája 2018


V zmysle zmluvy o medzinárodnom partnerstve, ktorú nadácia skupiny Up v roku 2014 podpísala s Ministerstvom zahraničných vecí Francúzska a ktorá jej umožňuje konať a podporovať sociálne zmysluplné a ekonomicky životaschopné projekty vo všetkých krajinách, v ktorých skupina Up pôsobí a v súlade so zmluvou o partnerstve, ktorú v roku 2016 podpísalo Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku so spoločnosťou Up Slovensko, sa Up Slovensko v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku v roku 2018 spoločne rozhodli podporiť projekt Domec občianskeho združenia VAGUS z Bratislavy. 


http://www.vagus.sk/domec/3/o-projekte/


J.E. pán Christophe LÉONZI, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, a páni Bertrand Léger a Igor Janok, predstavitelia skupiny Up a Up Slovensko, s. r. o. (predtým LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.), odovzdajú dňa 30. mája 2018 v čase od 09:30 hod. do 10:30 vo Francúzskej rezidencii symbolický šek, reprezentujúci finančnú pomoc tejto slovenskej organizácii zameranej na prácu s ľuďmi bez domova.


O nadácii Up

Cieľom nadácie Up je podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianskej spoločnosti a štruktúr sociálnej a solidárnej ekonomiky na Slovensku. Minulý rok po prvýkrát Up Slovensko a Francúzske veľvyslanectvo spolu vybrali a podporili dva projekty, ktorých cieľom je zvyšovanie životnej úrovne znevýhodnených skupín obyvateľstva:


· Samaritán z Martina http://www.samaritan.sk/onas.php

· Kesaj Tchavé z Kežmarku http://www.kesaj.eu/projekt/kesaj/ alebo https://kesaj.edupage.org/


Kontakty pre tlač:

Up Slovensko: Anna LASOVA /+ 421 02 32 55 35 67 / [email protected]

Francúzske veľvyslanectvo: Didier ROGASIK / [email protected].


Skupina Up a jej nadácia sa podieľajú na rozvoji sociálnej a solidárnej ekonomiky na Slovensku

Tlačová správa

Bratislava, 28. novembra 2016


Skupina Up sa zúčastní konferencie na tému „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete“, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 pod záštitou predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Pri tejto príležitosti Nadácia skupiny Up podpíše s Francúzskym veľvyslanectvom zmluvu, ktorá umožní jej činnosť na Slovensku.


Skupina Up, ktorej materská spoločnosť je družstvo, patrí k významným predstaviteľom sociálnej a solidárnej ekonomiky (SSE), ktorá je odvetvím budúcnosti, pretože sa v ňom snúbi modernosť, inovácia, spoločenská zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj. SSE je charakterizovaná demokratickým fungovaním, ktoré priamo spája zamestnancov a úspech firmy a získava si čoraz viac priaznivcov. V Európskej únii sa k nej hlási až 10 % firiem.


Pri príležitosti tejto konferencie Nadácia skupiny Up podpíše 30. novembra na Francúzskej ambasáde partnerstvo, ktorého cieľom je podpora občianskej spoločnosti a štruktúr sociálnej a solidárnej ekonomiky na Slovensku.


Nadácia skupiny Up už viac ako 17 rokov pôsobí v týchto piatich oblastiach: podpora najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, rozvoj občianskej spoločnosti, podpora kultúry a vzdelávania, podpora trvalo udržateľného rozvoja, prevencia a zdravie a rozvoj aktivít s tým spojených. Od svojho vzniku podporila viac ako 750 projektov príspevkami v celkovej hodnote 3,3 milióna eur.


Nadácia skupiny Up v roku 2014 podpísala s Ministerstvom zahraničných vecí Francúzska zmluvu o medzinárodnom partnerstve, ktorá jej umožňuje konať a podporovať sociálne zmysluplné a ekonomicky životaschopné projekty vo všetkých krajinách, v ktorých skupina Up pôsobí.


Na Slovensku táto spolupráca prebieha na lokálnej úrovni medzi slovenskou pobočkou skupiny Up – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. a Francúzskou ambasádou, ktorí spoločne navrhnú projekty a predložia ich na schválenie nadácii.


Kontakty pre tlač:

Up Slovensko: Anna LASOVA /+ 421 02 32 55 35 67 / [email protected]

Elise NACCARATO / + 033 01 41 85 05 63 / [email protected].


O skupine Up

Skupina Up (bývalá Groupe Chèque Déjeuner) je medzinárodná nezávislá skupina, ktorá patrí svojim zamestnancom. Ponúka produkty a služby (poukážky, karty, mobilné aplikácie, webové riešenia), ktoré uľahčujú prístup k stravovaniu, kultúre, koníčkom, vzdelávaniu, pomoci v domácnosti, sociálnej pomoci, správe nákladov firiem, motivácie a stimulácie vo vernostných programoch. Skupina Up je prostredníctvom svojich produktov každý deň súčasťou životov viac ako 21,3 milióna ľudí v 17 krajinách. Združuje 2 685 spolupracovníkov a v roku 2015 emitovala produkty v hodnote 6,6 miliardy eur www.up-group.coop


Skupina Up má od roku 1996 pobočku aj na území Slovenskej republiky – spoločnosť LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. – www.up-slovensko.sk


O Nadácii skupiny Up

Vznikla v roku 1999 po záštitou Nadácie Francúzska. Angažuje sa v podpore projektov bojujúcich proti akýmkoľvek formám segregácie a diskriminácie a vytvárajúcich pracovné miesta prostredníctvom sociálnej inovácie, lokálneho a trvalého regionálneho rozvoja, propagujúcich sociálnu a solidárnu ekonomiku a demokratické riadenie. Nadácia skupiny Up rozvíjala svoje aktivity predovšetkým vo Francúzsku s cieľom rozšíriť ich do všetkých krajín, v ktorých skupina Up pôsobí. Od svojho vzniku podporila viac ako 750 projektov príspevkami v celkovej hodnote 3,3 milióna eur.


Vyhlásenie k rozhodnutiu Protimonopolného úradu

Tlačová správa

Bratislava, 25. februára 2016


Naša spoločnosť s rozhodnutím Protimonopolného úradu zásadne nesúhlasí. V súčasnosti ho analyzuje a zváži ďalšie právne kroky na svoju obhajobu. V nadväznosti na tlačovú konferenciu, ktorú v tejto veci usporiadal úrad dňa 25. februára 2016, naša spoločnosť zdôrazňuje, že rozhodnutie nie je právoplatné a je potrebné plne rešpektovať princíp prezumpcie neviny.


Nová identita LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. a Groupe Chèque Déjeuner

Tlačová správa

Bratislava 13. január 2015


Groupe Chèque Déjeuner začne od 13. januára 2015 písať novú kapitolu svojej histórie pod menom UP Group. Táto zmena identity ide ruka v ruke so zmenami, ktorými skupina v ostatných desaťročiach prešla. Zo spoločnosti ponúkajúcej produkty sa stala silná medzinárodná spoločnosť s bohatou ponukou služieb. Okrem nového názvu skupiny dochádza aj ku kompletnému grafickému redizajnu celej identity, t.j. všetkých produktových log.

Skupina už viac ako 50 rokov rozvíja svoje aktivity, stovky značiek, produktov a služieb sú súčasťou života viac ako 26 miliónov ľudí po celom svete. Riešenia skupiny napredujú spolu s technologickým pokrokom. A všetky tieto zmeny bolo potrebné odzrkadliť aj v názve našej skupiny, pretože "Groupe Chèque Déjeuner" už viac nevyjadrovalo rozsah jej aktivít. Nové meno a vizuálna identita reálne vyobrazujú premenu skupiny, jej energiu a ambiciózne ciele.

Z Groupe Chèque Déjeuner sa stáva UP Group

V posledných rokoch sa skupina rozrástla hlavne z geografického hľadiska. Aktuálne exportuje svoje know-how do štrnástich krajín. Nová identita stelesňuje jej svetový rozmer: názov UP, vyjadrujúci stúpanie nahor, je univerzálny a zrozumiteľný pre každého.


Nové logo skupiny rovnako zúročuje jej pôvodnú identitu. Zachováva si svoju oranžovú farbu, štvorcový tvar a typografiu.


Nové logo spoločnosti LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.: 

Názov spoločnosti, ako aj všetky ostatné údaje ostávajú nezmenené.


Všetky značky skupiny, vo všetkých krajinách preberajú novú identitu a vizuálne sa zjednocujú. Pôvodné logá nahrádza piktogram UP, doplnený o názov produktu. Vďaka tejto zmene nás všade ľahko rozpoznáte.


Na Slovensku sa po 13. 1. 2015 budete stretávať s nasledovným označením produktov:


Zmena vizuálneho označenia bude postupná

Aby sme zabezpečili všetkým našim klientom, partnerom a používateľom pohodlný prechod na našu novú identitu, rozhodli sme sa vizuálnu zmenu realizovať postupne v priebehu dvoch rokov. V tomto období prejdeme z pôvodného na duálne a napokon na konečné označenie novými logami.


Kontakt pre tlač:

Anna Lašová, 02/ 32 55 36 67, [email protected]


O UP Group:

UP group je silnou a nezávislou medzinárodnou skupinou, ktorá patrí svojim zamestnancom. Spoločnosť ponúka produkty a služby v oblasti poukážok, kariet a mobilných aplikácií v 14 krajinách. Je súčasťou života viac ako 26 miliónov ľudí po celom svete. UP Group má 2300 zamestnancov a v roku 2014 vykázala objem v hodnote 5,8 biliónov eur. www.up-group.coop