Detail clanku

01. 03. 2023

Príspevok na stravovanie – povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie má zamestnávateľ určenú priamo v Zákonníku práce. Aké úkony sú povinné, a ktoré, naopak, nie sú? 

Povinnosti vyplývajúce zo zákona

  • Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie každému zamestnancovi, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny.
  • To, v akej forme mu bude poskytnuté, závisí od viacerých faktorov: Ak zamestnávateľ nemá možnosť zaistiť stravovanie pre svojich zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť im výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok, elektronickej stravovacej karty alebo finančného príspevku.
  • Zamestnávateľ musí zamestnancom zabezpečiť stravovanie vopred – stravné lístky, kredit na stravovaciu  kartu alebo finančný príspevok musí byť poskytnutý v časovom predstihu.
  • Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia mali formu výberu stravovania a podrobnosti výberu upravené písomne, napríklad vo vnútornom predpise zamestnávateľa. 


Vedeli ste, že? Zamestnanec je svojím výberom viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zmenu je možné vykonať aj viackrát v priebehu 12 mesiacov, ak s tým súhlasia obe strany. 
(Ne)povinnosti voči úradom 


Častou otázkou nových zamestnávateľov v praxi býva, či majú v súvislosti so stravným nejaké oznamovacie povinnosti voči úradom. Zamestnávateľovi nevzniká povinnosť oznámiť štátnym inštitúciám – zdravotnej a sociálnej poisťovni, daňovému úradu – tieto skutočnosti:

  • výber spôsobu stravovania zamestnancov,
  • výšku poskytnutého príspevku na stravovanie,
  • zoznam zamestnancov, ktorým sa príspevok na stravovanie bude poskytovať.


Kto kontroluje správnosť poskytnutia a vyplatenia stravovania zamestnancom? Inšpektorát práce. Zároveň môže udeliť pokutu, ak sú porušené pracovnoprávne predpisy súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov.


Zákon určuje, ktorý zamestnanec a za akých podmienok má nárok na stravovanie, aj v akej výške. Prečítajte si o tom viac.


Vedeli ste, že? Od 1. 1. 2023 platí nová minimálna hodnota stravovacej poukážky vo výške 5,10 € (nezáleží na tom, či ide o stravný lístok v papierovej podobe alebo o kredit poskytnutý na elektronickú stravovaciu kartu). 


Čo nie je povinné, ale je prínosom 


Zamestnávateľ môže prispievať zamestnancovi na stravu aj nad rámec zákona, a to zo sociálneho fondu. Táto suma nie je zákonom č. 152/1995 Z. z. o sociálnom fonde limitovaná, pričom forma poskytovania stravovania tu nie je podstatná. Navyše je tento príspevok oslobodený od daní a odvodov na strane zamestnanca. 


Ak pracovná zmena zamestnanca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ má možnosť zabezpečiť mu ďalšie stravovanie. 
Zamestnancom zároveň môže poskytnúť aj iné benefity nad rámec zákona, ktorými má možnosť prispieť k ich vyššej spokojnosti a lojálnosti a kompenzovať pracovné vyťaženie a stres. Ide napríklad o zaistenie: 


  • kultúrneho a športového vyžitia – prostredníctvom poukážky UpRelax si zamestnanec môže vybrať oddych podľa jeho predstáv v sieti akceptačných prevádzok. Poukážky sú v hodnote od 2 € do 30 € a môžu byť poskytnuté aj vo forme darčekového kreditu na benefitovú kartu Up.
  • sociálnej starostlivosti – zamestnávateľ môže pomôcť zamestnancom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. UpSocial tiež predstavuje efektívne riešenie poskytovania prídavkov na dieťa.
  • darčekovej poukážky – univerzálna poukážka, vďaka ktorej si zamestnanec môže vybrať, po čom túži. Umožňuje kultúrne a športové vyžitie, nákup darčekov, cestovanie, krásu, zdravie, médiá, detský svet, vzdelávanie a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Predstavuje výhodný spôsob pre obe strany – zamestnanca aj zamestnávateľa. 


Zabezpečenie pitného režimu, resp. bezplatného prístupu k pitnej vode na pracovisku vyplýva zo zákona, no zamestnávateľ môže prispievať aj prostredníctvom nápojových poukážok. Zamestnanec má na výber v širokej sieti predajní z rôznych nealkoholických nápojov napríklad v prípade, že pracuje v teréne. Zamestnávateľovi tak odpadá „povinnosť“ nákupu a skladovania nápojov. Nápojové poukážky niektorí zamestnávatelia poskytujú ako benefit navyše najmä počas letných mesiacov.


Je dobré, ak zamestnávateľ okrem svojich zákonných povinností poskytuje zamestnancom aj iné benefity, ktoré ich stimulujú k lepším pracovným výkonom a odmeňujú osobný prínos a pracovné výsledky.


Moderné spôsoby poskytovania takýchto benefitov elektronicky, napríklad cez benefitové karty, naviac predstavujú odstránenie administratívnej záťaže zamestnávateľa a sú praktickým a jednoduchým riešením. 


Zdieľať:
Facebook