Stravovacia poukážka UpDéjeunerOverená voľba, ktorú pozná každý zamestnanec 

Stravovacia poukážka, resp. stravný lístok, rieši rýchlym a efektívnym spôsobom zákonom stanovenú povinnosť zamestnávateľa stravovať svojich zamestnancov. 

Stravovacia poukážka


O stravovacej poukážke

Čo je stravovacia poukážka UpDéjeuner?


 • Stravná poukážka je akceptovaná v najširšej stravovacej sieti obsahujúcej reštaurácie, jedálne, bufety či potraviny umožňuje výber podľa vlastnej chuti a nálad
  stravovacej sieti

  Živnostníci (SZČO)

  Informácie pre živnostníkov (SZČO)


  • Živnostníci - SZČO sa môžu výhodne stravovať prostredníctvom stravných poukážok (stravných lístkov, gastrolístkov) UpDéjeuner. Do 31.12.2021 si mohli uplatniť do nákladov  celých 100 % z hodnoty stravných poukážok na 1 pracovný deň v zmysle Zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Od 1.1.2022 sú v platnosti zmeny v legislatíve. Daňovník s príjmami podľa § 6, ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom.
   Od 1.1.2022 teda nebude potrebné pre uplatnenie týchto výdavkov u SZČO mať doklad (pokladničný doklad) o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok.
   Dôležitou zmenou však je výška, akú si bude možné uplatniť bez dokladovania do daňových výdavkov. Táto sa znižuje na 55 % z hodnoty stravného pre prvé časové pásmo za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Aktuálne ide o sumu 4,29 eur (55% zo 7,80 eur). V tomto prípade teda zníženie administratívnej záťaže SZČO zaplatia vyššou daňou z príjmov. 
  • Opatrením MPSVaR SR, platným od 1.10.2023, je stanovená optimálna hodnota stravných poukážok na 7,80 €.
  • Objednajte poukážky UpDéjeuner a zapojte sa do súťaží. Všetky informácie o aktuálnych súťažiach nájdete na facebooku Up Déjeuner.


  Legislatívny rámec

  Legislatívny rámec


  Od 1. 3. 2021 platia zmeny v Zákonníku práce súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov.


  Čo je to príspevok na stravovanie?


  V § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa uvádza, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ je oprávnený poskytnúť príspevok aj nad rámec zákonného minima, ktorý je v prípade dotovania zo sociálneho fondu oslobodený od daní a odvodov. Môže tak zvýšiť čistý príjem zamestnancom.


  Od marca 2021 je v platnosti novela Zákonníka práce, podľa ktorej sú zamestnávatelia povinní umožniť zamestnancom výber spôsobu zabezpečenia stravovania.


  V ktorých prípadoch zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancom na výber?

  1. Ak máte vlastné stravovacie zariadenie, alebo zabezpečujete stravovanie v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (firemná jedáleň, catering alebo donáška jedla), prípadne máte zmluvný vzťah s iným stravovacím zariadením.
  2. Ak máte uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania (stravovacie poukážky alebo karty), môžete zamestnancom umožniť výber až od 1.1.2022.

  Výber zabezpečenia stravovania podľa § 152 ods. 7:

  Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

  Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. – čo znamená, že k zmene môže prísť aj skôr ako 12 mesiacov, ak je zmena dobrovoľnou voľbou na obidvoch stranách.


  Pozrite si praktické informácie o postupe pri výbere stravovania - odkaz na dokument


  Vzor internej smernice o zabezpečení stravovania 

  Vzor žiadosti zamestnanca
  Výhody stravovacej poukážky UpDéjeuner pre zamestnávateľov


  Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. a v súlade s ďalšími právnymi normami má stravovacia poukážka pre zamestnávateľa finančné a daňové výhody:

  • 55% z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom (najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).
  • Optimálna nominálna hodnota stravovacej poukážky je od 1.10.2023 stanovená na 7,80€.
  • Poukážka UpDéjeuner nemá charakter platobného prostriedku a je oslobodená od dane z pridanej hodnoty, ak je hradená zo sociálneho fondu zamestnávateľa.

  Okrem finančných a daňových výhod poukážka UpDéjeuner prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku a k zvyšovaniu životnej úrovne zamestnancov. Poukážky UpDéjeuner prinášajú nové možnosti, oživujú a zlepšujú pracovné vzťahy.


  1. Číslo poukážky
  2. Hodnota poukážky
  3. Platnosť poukážky
  4. Čiarový kód
  5. Označenie poukážky
  6. Podmienky uplatnenia  Ako to funguje?


  1 Objednanie

  Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, poštou či telefonicky.


  2 Notifikácia

  Emailom vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané.


  3 Doručenie

  Poukážky vám dodáme buď cenným listom, kuriérom, alebo dobierkou. Všetky zásielky sú poistené pre prípad straty alebo poškodenia.


  4 Dobropis

  Poukážky je potrebné odoslať najneskôr do 20.1. roku nasledujúceho po ukončení platnosti poukážok spolu s vyplneným  tlačivom: Žiadosť o dobropis poukážok 


  Praktické balenie poukážok na mieru

  • Poukážky UpDéjeuner dodávame v akejkoľvek nominálnej hodnote, čo umožňuje zamestnávateľovi bezprostredne reagovať na legislatívne zmeny, finančnú situáciu či vnútropodnikový vývoj. Pri preplácaní poukážok expresným bankovým prevodom bude komisionár účtovať navyše k zmluvným poplatkom manipulačný poplatok vo výške 1 % z nominálnej hodnoty odovzdaných kupónov.
  • Poukážky dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vaším logom, menom firmy, a/alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleníme ich podľa vašej organizačnej štruktúry.
  • Prehľadné balenie poukážok do obálok umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.
  • Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jedného obalu.
  • V obálkach nájdete navyše rôzne zľavy a zaujímavé informácie pre používateľov.
  • Aktuálne zľavové kupóny si používatelia poukážky UpDéjeuner nájdu pribalené v obálke.