Elektronické rekreačné poukazy s UpRekreáciaVšade dobre, na Slovensku najlepšie!

Uplatnenie rekreačných príspevkov nebolo pre zamestnávateľa nikdy jednoduchšie. Využite elektronické rekreačné poukazy, ktoré vás zbavia evidencie a kontroly predkladaných dokladov z rekreácie od vašich zamestnancov, ale zároveň vám zabezpečia kontrolu oprávnenosti a účelovosti výdavkov.

Pozrite si informácie aj o našom ďalšom produkte UpRekrea
Tip: Elektronický rekreačný poukaz bez starostí máte s daňovou úľavou. Pre Vás, zamestnávateľa, to znamená, že ak by ste rovnakú čiastku, tj. 275€, dali zamestnancovi ako finančnú odmenu, zaplatili by ste o 96,80 € viac a zamestnanec by získal o 82,10 € menej.Platforma Benefity MojeUp

Základné informácie


Benefity MojeUp je platforma na správu benefitov, v rámci ktorej môžu zamestnanci využívať aj rekreačné poukazy a platiť v sieti zazmluvnených ubytovacích zariadení, detských táborov, portálov, či cestovných kancelárií. Na platbu pritom zamestnanec využíva benefitovú kartu Up s nabitým kreditom.


O príspevku 

O  rekreačnom príspevku

 • Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 € za kalendárny rok 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku hradí zamestnanec (pri max. cene rekreácie do 500 €).
 • Ak účet za dovolenku presiahne 500 €, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, tzn. 275 € a zvyšok si hradí zamestnanec.
 • Príspevok zamestnávateľa je oslobodený od dane a odvodov.
 • V prípade čiastkových úväzkov sa čiastka príspevku prispôsobuje druhu pracovného pomeru.
 • Podľa rozhodnutia zamestnávateľa môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, tzn. nad sumu 275 €.

Princíp žiadosti

Princíp žiadosti o príspevok

 • Ak zamestnanec odpracoval minimálne dva roky, môže požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.
 • Ak má zamestnávateľ viac ako 49 zamestnancov, je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť.
 • Ak má 49 a menej zamestnancov, môže, ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti.
 • Zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú, tzn. nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien alebo iných bonusov.Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec


Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019  (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa vám ako zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné, možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov.Svojmu zamestnancovi môžete prispievať na tuzemskú dovolenku – ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo  na prázdninové aktivity -  tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.


Príspevok na rekreáciu môžete poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.
Výhody platformy Benefity MojeUp

 • jednoduchá objednávka kariet a kreditu,
 • fakturácia až po zaplatení kartou,
 • platba kartou cez terminál alebo platobné brány,
 • zamestnanec si sám vkladá na kartu svoj príspevok,
 • akceptačná sieť s vyše 3 400 ubytovacími zariadeniami,
 • budovanie akceptačnej siete podľa požiadaviek používateľov,
 • zodpovednosť za sledovanie oprávnených nákladov na strane Up.Rozsah poskytovaných služieb

 • posúdenie nároku: výpočet nároku (2 roky) aj alikvotnej čiastky pri skrátených úväzkoch,
 • evidencia zamestnancov: online zoznam zamestnancov, s možnosťou importu/exportu dát,
 • prehľad a kontrola čerpania: vždy aktuálny prehľad o čerpaných prostriedkoch,
 • podklady pre zúčtovanie príspevku: na mesačnej báze,
 • evidencia dokladov: doklady k čerpaniu príspevku sú on-line k dispozícii,
 • jednoduché nahrávanie dokladov prostredníctvom mobilnej appky.