Platforma na správu rekreačných príspevkov UpRekreaVšade dobre, na Slovensku najlepšie!

Sprehľadnite si nárok aj výšku rekreačného príspevku pre jednotlivých zamestnancov a my za vás skontrolujeme správnosť účtovných dokladov od ubytovacích zariadení. Na výber máte 2 riešenia: platforma UpRekrea a karta UpGusto.Platforma UpRekrea 

Základné informácie

UpRekrea je výhodný a jednoduchý systém na správu rekreačných príspevkov s komplexnou evidenciou účtovných dokladov. Kombinuje prvky klasického „rekreačného poukazu“ s preplatením rekreácie.


Vďaka UpRekrea je možné jednoducho využiť príspevok na rekreáciu nasledovnými spôsobmi:

 • platbou prostredníctvom QR kódu v telefóne alebo v tlačenej podobe,
 • on-line pri rezervácii a platbe na najobľúbenejších portáloch poskytujúcich ubytovacie služby,
 • kartou UpGusto priamo v zmluvných ubytovacích zariadeniach.


Up Rekrea je použiteľný v akejkoľvek prevádzke, ktorá poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle:

Ak sa hotel, penzión, chata alebo ubytovanie v súkromí nenachádza v zozname zariadení akceptujúcich úhradu formou QR kódu alebo kartou UpGusto, je možné zaplatiť akoukoľvek inou formou (tzn. v hotovosti, platobnou kartou) a nahrať doklad od ubytovacieho zariadenia do svojho účtu v platforme UpRekrea. My následne overíme, či doklad spĺňa všetky legislatívne náležitosti a pomôžeme v prípade potreby opravy dokladu. Zamestnávateľ bude môcť následne bez zbytočnej administratívy rekreáciu preplatiť. 

O príspevku 

O  rekreačnom príspevku

 • Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 € za kalendárny rok 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku hradí zamestnanec (pri max. cene rekreácie do 500 €).
 • Ak účet za dovolenku presiahne 500 €, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, tzn. 275 € a zvyšok si hradí zamestnanec.
 • Príspevok zamestnávateľa je oslobodený od dane a odvodov.
 • V prípade čiastkových úväzkov sa čiastka príspevku prispôsobuje druhu pracovného pomeru.
 • Podľa rozhodnutia zamestnávateľa môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, tzn. nad sumu 275 €.

Princíp žiadosti

Princíp žiadosti o príspevok

 • Ak zamestnanec odpracoval minimálne dva roky, môže požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.
 • Ak má zamestnávateľ viac ako 49 zamestnancov, je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť.
 • Ak má 49 a menej zamestnancov, môže, ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti.
 • Zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú, tzn. nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien alebo iných bonusov.Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec


Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019  (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa vám ako zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné, možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov.Svojmu zamestnancovi môžete prispievať na tuzemskú dovolenku – ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo  na prázdninové aktivity -  tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.


Príspevok na rekreáciu môžete poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.


Výhody platformy UpRekrea pre zamestnávateľa

 • Zamestnanec má možnosť výberu ľubovoľnej prevádzky – pobytu, rekreácie, táboru alebo iného ubytovacieho zariadenia v rámci SR.
 • Rekreačný príspevok hradí zamestnávateľ až po skončení pobytu. Príspevok sa uhrádza na základe dokladovania reálnych výdavkov.
 • Zamestnávateľ preplatí zamestnancom príspevky v zákonom stanovenom termíne.
 • UpRekrea poskytuje prehľadný mesačný výkaz o aktuálnom čerpaní príspevkov oprávnenými zamestnancami.
 • UpRekrea zaručuje kontrolu použitia príspevku na rekreáciu v zmysle zákona.
 • Vždy aktuálny prehľad o čerpaných prostriedkoch.
 • Podklady pre zúčtovanie príspevku na mesačnej báze.
 • Evidencia dokladov: doklady na čerpanie príspevku on-line.
 • Evidencia zamestnancov s možnosťou importu/exportu dát.
 • Výpočet nároku aj alikvotnej čiastky pri skrátených úväzkoch.
 • Mobilná aplikácia: sledovanie stavu účtu, objednanie rekreácie, odoslanie dokladov.
 • Infolinka: priama konzultácia so zamestnancami.


Výhody platformy UpGusto

 • jednoduchá objednávka kariet a kreditu,
 • fakturácia až po zaplatení kartou,
 • platba kartou cez terminál alebo platobné brány,
 • zamestnanec si sám vkladá na kartu svoj príspevok,
 • akceptačná sieť s vyše 3 400 ubytovacími zariadeniami,
 • budovanie akceptačnej siete podľa požiadaviek používateľov,
 • zodpovednosť za sledovanie oprávnených nákladov na našej strane.


Rozsah poskytovaných služieb

 • posúdenie nároku: výpočet nároku (2 roky) aj alikvotnej čiastky pri skrátených úväzkoch,
 • evidencia zamestnancov: online zoznam zamestnancov, s možnosťou importu/exportu dát,
 • prehľad a kontrola čerpania: vždy aktuálny prehľad o čerpaných prostriedkoch,
 • podklady pre zúčtovanie príspevku: na mesačnej báze,
 • evidencia dokladov: doklady k čerpaniu príspevku sú on-line k dispozícii,
 • jednoduché nahrávanie dokladov prostredníctvom mobilnej appky.