Pravidlá používania aplikácie UpBalansea


1. (B2B) Aktívne výhody aplikácie UpBalansea je možné získať na základe „Zmluvy o spolupráci“ medzi vašim zamestnávateľom a spoločnosťou Up Dejeuner, s.r.o.

1a. Poistenec VšZP má možnosť využívať výhody aplikácie UpBalansea na základe splnenia nároku na benefit Aktiv+ (definované VšZP), počas trvania spolupráce medzi Up Dejéuner s.r.o. a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s.

2. Prístupové údaje do aplikácie UpBalansea sú vystavené na konkrétne meno a priezvisko používateľa. Aplikácia UpBalansea je neprenosná a výhody smie využívať len osoba, pre ktorú boli tieto prístupové údaje vygenerované.

3. Aplikácia UpBalansea umožňuje využiť každý deň jeden bezplatný vstup do zariadení v akceptačnej sieti. Pri niektorých zariadeniach, alebo aktivitách môže byť zo strany prevádzkovateľa požadovaný doplatok. Ten musí byť však viditeľný v aplikácii. V opačnom prípade nie je možné tento doplatok účtovať.

3a. Poistenec VšZP má pomocou Aplikácie UpBalansea možnosť využiť 8 vstupov (1 vstup za deň) v rámci kalendárneho mesiaca do zariadení v akceptačnej sieti. Pri niektorých zariadeniach alebo aktivitách môže byť zo strany prevádzkovateľa požadovaný doplatok. Ten musí byť však viditeľný v aplikácii. V opačnom prípade, nie je možné tento doplatok účtovať.

4. V prípade prekročenia časového limitu na využitie (napr. vstup do wellness) má obchodník právo požadovať doplatok za prekročenie podľa aktuálne platného cenníku.

5. Používateľ aplikácie UpBalansea má možnosť využívať výhradne aktivity u takého partnera, ktorý má platnú zmluvu o spolupráci. Zároveň je možné využívať iba takú službu, ktorá je uvedená v aplikácii UpBalansea a je možné pri nej generovať QR kód.

6. Používateľ aplikácie UpBalansea je povinný sa preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, zamestnanecký preukaz s fotografiou) pri uplatnení aktivity. V prípade, že používateľ odmietne predložiť tento doklad, akceptačné miesto musí takýto vstup odmietnuť.

7. Uplatniť QR kód je potrebné pred využitím samotnej aktivity, nie po jej skončení.

8. V prípade raketových športov (tenis, squash, bedminton) platí, že ak kurt využívajú 2 až 4 osoby, kde aspoň 2 osoby využívajú aplikáciu UpBalansea, je možné takto kurt uhradiť na určenú dobu využitia. Ak aplikáciu UpBalansea využíva iba 1 používateľ, tak hradí len 50% z ceny služby. Zvyšok ceny je doplatený akceptačnému miestu iným spôsobom (hotovosť, platobná karta).

9. V prípade plážového volejbalu, alebo bowlingu, kde sú štandardne 4 hráči a používateľom aplikácie je len jeden hráč, použitím aplikácie je uhradená ¼ cenníkovej ceny takejto služby. Zvyšok ceny je doplatený akceptačnému miestu iným spôsobom (hotovosť, platobná karta).

10. Aplikáciu UpBalansea je možné uplatniť na kurzy, ak je táto služba dohodnutá zmluvne s akceptačným miestom a je riadne viditeľná v aplikácii používateľa.
11. V prípade využitia napríklad skupinových cvičení, kde je potrebná rezervácia voľných miest, je používateľovi odporúčané využiť takýto rezervačný systém akceptačného miesta.

12. Používateľ aplikácie UpBalansea je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok športoviska, alebo iného zariadenia, v ktorom má záujem aplikáciu UpBalansea využiť.

13. Je zakázané využívať aplikáciu UpBalansea zo strany používateľa, alebo športoviska za účelom špekulatívneho obohatenia.

14. Používateľ aplikácie UpBalansea môže požiadať o pozastavenie aplikácie, napríklad zo zdravotných dôvodov. O takéto pozastavenie požiada cez poverenú osobu zamestnávateľa a to do dátumu, kedy je možné administrovať funkčnosť aplikácie UpBalansea na nasledujúci mesiac. Aplikácia UpBalansea je od 1. dňa nasledujúceho mesiaca pozastavená.

V prípade, že používateľ má záujem znova aplikáciu UpBalansea aktívne využívať, je potrebné požiadať poverenú osobu o reaktiváciu. Aplikácia UpBalansea môže byť následne používaná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca ak je naplnená podmienka pre „stop stav“.

14a. Poistenec VšZP môže svoju aplikáciu pozastaviť napríklad zo zdravotných dôvodov priamo v aplikácii UpBalansea.

15. „Stop stav“ predstavuje obdobie, kedy nie je možné využívať aplikáciu a požiadať o reaktiváciu aplikácie UpBalansea.

16. Používateľ môže požiadať o zrušenie aplikácie UpBalansea kedykoľvek a to cez poverenú osobu klienta, najneskôr do termínu možnej administrácie v danom mesiaci. Aplikácia UpBalansea je od 1. dňa nasledujúceho mesiaca neaktívna. V prípade, že používateľ má záujem znova aplikáciu UpBalansea aktívne využívať, je potrebné požiadať poverenú osobu o aktiváciu. Aplikácia UpBalansea môže byť následne používaná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca ak je naplnená podmienka pre administráciu a „stop stav“.

16a. Poistenec VšZP vie deaktivovať UpBalansea priamo v aplikácii bez udania dôvodu. Používateľ má nárok na využívanie vstupov za predplatené obdobie do doby samotnej deaktivácie.

17. Spoločnosť Up Dejéuner, s.r.o. je výhradným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k aplikácii UpBalansea, ku všetkému obsahu aplikácie UpBalansea, vrátane jej všetkých textových a obrazových častí. Spoločnost Up Dejéuner, s.r.o. udeľuje používateľovi nevýhradnú, nepostupiteľnú a bezodplatnú licenciu (súhlas) na stiahnutie, inštaláciu a nekomerčné používanie aplikácie UpBalansea v rozsahu a spôsobom určeným Pravidlami používania aplikácie UpBalansea. V prípade porušenia uvedených Pravidiel používania, má právo spoločnosť Up Dejéuner s.r.o. aplikáciu UpBalansea zablokovať pre používateľa, alebo akceptačné miesto.

18. Spoločnosť Up Déjeuner s.r.o. má právo na akékoľvek zmeny v týchto Pravidlách používania.

19. Pred samotným používaním aplikácie UpBalansea používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s aktuálne platnými Pravidlami používania aplikácie UpBalansea.

  • Špecifikácia pravidiel používania aplikácie UpBalansea pre poistencov VšZP (ostatné body platia bez zmien).