Pravidlá používania aplikácie UpKasa


1. Využívať aplikáciu UpKasa je možné na základe „Zmluvy o spolupráci“ medzi akceptačným zariadením a spoločnosťou Up Déjeuner, s. r. o.

2. Prístupové údaje do aplikácie UpKasa sú vystavené pre konkrétne akceptačné zariadenie. Do aplikácie je možné administrátorom akceptačného zariadenia vygenerovať viacero prístupových údajov pre jednotlivých používateľov aplikácie.

3. Pri niektorých zariadeniach, alebo aktivitách môže byť zo strany prevádzkovateľa požadovaný doplatok od zákazníka. Ten musí byť však viditeľný v aplikácii. V opačnom prípade nie je možné tento doplatok účtovať.

4. V prípade prekročenia časového limitu na využitie (napr. vstup do wellness) má obchodník právo požadovať doplatok za prekročenie podľa aktuálne platného cenníku.

5.  Používateľ aplikácie UpKasa smie uplatniť len takú aktivitu, ktorú zákazník aj reálne využije.

6.  Uplatniť QR kód je potrebné pred využitím samotnej aktivity, nie po jej skončení.
7. Je zakázané využívať aplikáciu UpKasa zo strany akceptačného miesta za účelom neoprávneného obohatenia, alebo na inú protizákonnú činnosť.

8. Spoločnosť Up Dejéuner, s. r. o. je výhradným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k aplikácii UpKasa, ku všetkému obsahu aplikácie UpKasa, vrátane jej všetkých textových a obrazových častí. Spoločnost Up Dejéuner, s. r. o. udeľuje používateľovi nevýhradnú, nepostupiteľnú a bezodplatnú licenciu (súhlas) na stiahnutie, inštaláciu a nekomerčné používanie aplikácie UpKasa v rozsahu a spôsobom určeným Pravidlami používania aplikácie UpKasa. V prípade porušenia uvedených Pravidiel používania, má právo spoločnosť Up Dejéuner s. r. o. aplikáciu UpKasa zablokovať pre používateľa, alebo akceptačné miesto.

9. Spoločnosť Up Déjeuner s. r. o. má právo na akékoľvek zmeny v týchto Pravidlách používania.

10. Pred samotným používaním aplikácie UpKasa, používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s aktuálne platnými Pravidlami používania aplikácie UpKasa.