Etický kódex v spoločnosti Up Déjeuner, s. r. o.


Etický kódex predstavuje spoločný minimálny základ pravidiel a noriem zameraných na dosiahnutie súladu s hodnotami skupiny Up, ktorej sme súčasťou. Jeho cieľom je zabezpečiť správne a etické správanie všetkých členov skupiny Up a zároveň zabezpečiť dôveru zainteresovaných strán. Ctíme si základné princípy ako sú dodržiavanie zákona, transparentnosť, profesionalitu, objektivitu, zodpovednosť a rešpektujeme práva a slobodu ostatných. Dodržiavaním etického kódexu tiež chránime dlhodobú povesť našej spoločnosti.


5 hodnôt skupiny:


 • podnikateľský duch,
 • angažovanosť,
 • rovnosť,
 • inovatívnosť,
 • solidarita.


10 zásad etiky:


 • ochrana integrity osob,
 • boj proti podvodom, praniu špinavých peňazí, a financovaniu terorizmu,
 • prevencia a boj proti korupcii a nepriamemu úplatkárstvu,
 • udržovanie vyvážených vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi,
 • zákaz konfliktu záujmov,
 • ochrana zdrojov, majetku a nástrojov, ktoré máme k dispozícii,
 • rešpektovanie práva na konkurenciu,
 • záruka správnosti finančných a nefinančných informácií,
 • ochrana dôverných a osobných údajov,
 • ekologická zodpovednosť.


Kompletné informácie o Etickom kódexe skupiny Up s doplneniami Up na Slovensku, platné od 23. 03. 2023 si môžete pozrieť TU.